EFEKTI ORTODONTSKOG TRETMANA NA pH, PUFERSKI KAPACITET I NIVO STREPTOCOCCUS MUTANSA I LACTOBACILLUSA

 

THE EFFECT OF ORTHODONTIC TREATMENT ON pH, BUFFER CAPACITY AND LEVELS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND LACTOBACILLUS

Zabokova-Bilbilova E.1 , Sotirovska-Ivkovska A.1 , Kanurkova L.2 , Pandilova M3

11Katedra za Pedodonciju , Stomatološki fakultet Skoplje, Makedonija
2 Katedra za Ortodonciju , Stomatološki fakultet Skoplje, Makedonija
3 Katedra za Parodontologiju i Dentalnu patologiju , Stomatološki fakultet Skoplje, Makedonija

Adresa za dopisivanje:
Efka Zabokova-Bilbilova
Katedra za Pedodonciju
Stomatološki fakultet
Vodnjanska 17
1000 Skoplje
Makedonia
e-mail:
efka_zabokova@hotmail.com

SAŽETAK:
Cilj: Cilj ove studije bio je da se utvrde promjene salivarnog pH i puferski kapacitet uspoređen sa salivarnim nivoima S. mutans i Lactobacillus spp kod zdravih osoba prije i u toku fiksnog ortodontskog tretmana.
Materijal i metode: U ovom istraživanju bilo je uključeno 30 ispitanika, uzrasta od 14 do 18 godina, kojima je bio potreban ortodontski tretman fiksnim aparatom. Uzorci pljuvačke su sakupljeni dvije sedmice prije početka fiksnog ortodontskog tretmana, uzimajući ih kao bazične vrijednosti. Zatim su uzorci pljuvačke sakupljani nakon jedne sedmice, zatim nakon četiri sedmice, te dvanaest i osamnaest sedmica nakon postavljanja fiksnog ortodontskog aparata. CRT Bacteria Test (Ivoclar, Vivadent) korišten je za određivanje salivarnih vrijednosti S. mutans i Lactobacillus spp, pomoću selektivnog kultiviranja u mediju. Za analizu pljuvačke koristili smo digitalni pH metar (Piccolo plus ATC pH meter, Hannah Instruments).
Rezultati: Ortodontski tretman mijenja oralne faktore usne sredine: pH i puferski kapacitet. Nivo salivarnih bakterija ima znatno povećane vrijednosti tokom prvog mjeseca nakon ortodonskog tretmana.
Zaključak: Neophodno je održati ravnotežu između faktora koji imaju zaštitnu funkciju i karijes rizičnih faktora tokom ortodontskog tretmana, uključujući kućni program njege, pravilnom oralnom higijenom uz neophodnu kontrolu nagomilavanja plaka, što su procedure koje su neophodne za prevenciju nastanka karijesa i parodontalne bolesti.

Ključne riječi: ortodontski aparati, salivarni pH, Streptococcus mutans, Lactobacilius spp

Comments are closed.