NEENDODONTSKA PERIAPIKALNA LEZIJA: SKVAMOZNI ODONTOGENI TUMOR

 

NONENDODONTIC PERIAPICAL LESION: SQUAMOUS ODONTOGENIC TUMOR

Tahmiščija I.1 , Radović S.2 ,Tahmiščija A.3 , Berisalić A.1 , Korać S.1

1 Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Katedra za Patologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu,Sarajevo, Bosna i Hercegovina
3 Privatna stomatološka ordinacija "Tahmiščija", Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Irmina Tahmiščija
Stomatološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 214 249 (118)
e-mail: islatina@sf.unsa.ba

SAŽETAK:
Uvod: Skvamozni odontogeni tumor (SOT) je rijetka benigna odontogena neoplazma koju je prvi put opisao Pulon sa saradnicima 1975. godine. Do danas je u literaturi prijavljeno manje od 50 slučajeva SOT-a.
Prikaz slučaja: 73-godišnji muškaracjavio se u privatnu stomatološku ordinaciju zbog protetske rehabilitacije. Na radioviziografskom snimku desnog prvog maksilarnog premolara uočena je slabo ograničena, unilokularna roentgen svjetlina, lokalizirana u apikalnoj regiji korijena.Lezija je bila asimptomatska i nije poznato od kada datira. Ekstrahiran je korijen zuba 14 i izvršena kiretaža ekstrakcione rane. Enukleirano meko tkivo je stavljeno u posudu sa desetpostotnim neutralnim, puferovanim formalinom i poslano na patohistološku verifikaciju. Uspostavljena je patohistološka dijagnoza skvamoznog odontogenog tumora
Zaključak: S obzirom na to da klinička slika SOT-a može imponirati kao mnogo češći patološki entiteti, ovaj prikaz slučaja naglašava potrebu za pažljivom histološkom evaluacijom svih lezija odstranjenih iz periodoncija.

Ključne riječi: skvamozni odontogeni tumor, periapikalna lezija, patohistološke karakteristike

Comments are closed.