NIVO TOTALNOG ANTIOKSIDATIVNOG KAPACITETA PLJUVAČKE I PROCJENA NJEGOVOG ZNAČAJA U RAZVOJU KARIJESA KOD DJECE

 

ROLE OF THE SALIVA TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE CARIES DEVELOPMENT IN CHILDREN (ANTIOXIDANT CAPACITY)

Smajić R.1 , Kobašlija S.1 , Hadžović Džuvo A.2 , Huseinbegović A.1 , Nakaš E.1

1Katedra za Preventivnu stomatologiju i Pedodonciju , Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2 Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Adresa za dopisivanje:
Sedin Kobašlija
Katedra za Preventivnu stomatologiju i Pedodonciju
Stomatološki fakultet,
Univerzitet u Sarajevu
Bolnička 4a
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 206 365
e-mail:
skobaslija@sf.unsa.ba

SAŽETAK:
U posljednje vrijeme se u medicini, pa i u stomatologiji, sve veći značaj pridaje pojmovima slobodni radikali, oksidativni stres i antioksidativni sistemi.
Cilj: Cilj ove studije je bio odrediti nivo totalnog antioksidativnogkapaciteta u pljuvačci i nivo urične kiseline (urična kiselina je najznačajniji antioksidans prisutan u pljuvačci) i procijeniti njihovu ulogu i značaj u razvoju karijesa kod djece sa mliječnom i stalnom denticijom.
Materijal i metode: Ispitivani uzorak je činilo 85 zdravih ispitanika dječijeg uzrasta i to: eksperimentalna grupa (djeca koja se svrstavaju u kategoriju visokog i vrlo visokog intenziteta karijesa) i kontrolna grupa (djeca koja nisu imala kliničkih aktivnih karioznih lezija na zubima).
Rezultati: U našim rezultatima smo uočili da su prosječne vrijednosti totalnog antioksidativnog kapaciteta u eksperimentalnoj grupi (412, 4 ± 26, 4 mM Trolox ekvivalenata (Te)) bile veće u odnosu na kontrolnu grupu (399, 4 ± 26, 1 mM Te), ali ta razlika nije bila statistički značajna. Također, u eksperimentalnoj grupi, prosječne su vrijednosti urične kiseline (268, 9 ± 21, 4 mmol/L) bile veće u odnosu na kontrolnu grupu (260, 0 ± 17, 7 mmol/L), ali ta razlika nije bila statistički značajna.
Zaključak: Moramo naglasiti da se, premda razlike nisu bile statistički značajne, jasno može utvrditi da je tendencija srednjih vrijednosti u rezultatima naše studije usmjerena ka porastu totalnog antioksidativnog kapaciteta i urične kiseline kod pacijenata sa karijesom bez obzira na starosnu dob i vrstu denticije.

Ključne riječi: karijes, oksidativni stres, antioksidansi, urična kiselina, djeca

Comments are closed.