REPRODUKCIJA DETALJA ELASTOMERNIH OTISNIH MATERIJALA NAKON IMERZIONE DEZINFEKCIJE

 

DETAIL REPRODUCTION OF ELASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS FOLLOWING DISINFECTION BY IMMERSION

Berhamović L.1 ,Berhamović E.1 , Ajanović M.1 , Redžepagić S.1

1 Katedra za Protetiku, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Lejla Berhamović
Stomatološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 61 431901
e-mail: berhamovic.lejla@gmail.com

SAŽETAK:
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je evaluacija reprodukcije detalja četiri elastomerna otisna materijala nakon uranjanja u dvije otopine za dezinfekciju.
Materijal i metode: Test je izveden u skladu sa ISO 4823. Pod standardiziranim uslovima napravljeno je ukupno 36 otisaka testnog bloka. Ispitivani materijali su bili: adicioni silikoni (Virtual; Elite H-D+), polieter (Impregum F) i kondenzacioni silikon (Oranwash L). Dezinfekcija je uključivala desetominutno uranjanje dvanaest otisaka u 3% vodikov peroksid sa jonima srebra (Antivirin Plus), sljedećih dvanaest u 0,5% hlorheksidin diglukonat (Hibibos G) za jednak period, dok je dvanaest netretiranih uzoraka služilo kao kontrola. Reprodukcija detalja se evaluirala prije i poslije dezinfekcije pod svjetlosnim mikroskopom sa malim uglom iluminacije. Reprodukcija se smatrala zadovoljavajućom ukoliko je linija širine 20 μm bila čitavom dužinom kontinuirano reproducirana između poprečnih linija kod barem dva od tri pripremljena uzorka.
Rezultati: Rezultati evaluacije utjecaja dezinficijensa na reprodukciju detalja testiranih otisnih materijala pokazuju da su svi uzorci mogli reproducirati punu dužinu referentne linije. Posljedično, svi otisni materijali su prošli ISO test.
Zaključak: Reprodukcija detalja ispitivanih elastomernih otisnih materijala se ne mijenja nakon dezinfekcije.

Ključne riječi: elastomerni otisni materijali, dezinfekcija, imerzija, reprodukcija detalja, hlorheksidin diglukonat, vodikov peroksid sa jonima srebra

Comments are closed.