SIMPTOMATSKA HIPERMOBILNOST TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA

 

SYMPTOMATIC TEMPOROMANDIBULAR JOINT HYPERMOBILITY

Strujić-Porović S.1 , Šuljak-Lončarević A.1 , Ajanović M1

1 Katedra za Protetiku, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Sanela Strujić-Porović
Stomatološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 61 144 350
e-mail: sanelastrujic@yahoo.com

SAŽETAK:
Cilj: Cilj je prikazati pacijenta sa hipermobilnim temporomandibularnim zglobovima, izgubljenim međuviličnim odnosima i prisutnim simptomima i znacima temporomandibularnih poremećaja, te utjecaj protetske terapije na ove simptome.
Rezultati: Nakon protetske terapije i uspostavljanja pravilnih međuviličnih odnosa i okluzije, nakon samo dva mjeseca, došlo je do promjene u položaju kondila ido redukcije simptoma temporomandibularne disfunkcije.
Zaključak: Ponovno uspostavljanje vertikalne dimenzije okluzije i centralne okluzije, kod pacijenata sa simptomatskom hipermobilnošću temporomandibularnih zglobova, vodi redukciji simptoma temporomandibularnih poremećaja.

Ključne riječi: Hipermobilnost temporomandibularnog zgloba, položaj kondila, temporomandibularni poremećaji

Comments are closed.