Stomatološki vjesnik 02/2012

  SADRŽAJ: 

 

RIJEČ UREDNICE / FROM THE EDITOR
Cijenjeni čitaoci, s ponosom i zadovoljstvom vam predstavljamo novi broj našeg časopisa “Stomatološki vjesnik”.
Činjenica da vam, i u ovom broju, predstavljamo jedanaest naučnih i stručnih radova čini nas posebno zadovoljnim.
On-line izdanje Časopisa, koji se može naći na našoj web stranici www.stomatoloskivjesnik.ba, dalo je mogućnost autorima iz drugih zemalja da objavljuju svoja istraživanja.
Od ovog broja svi radovi se objavljuju na engleskom jeziku. Naša je želja da predstavimo časopis široj javnosti. Na ovaj način, Stomatološki vjesnik će biti dostupan i čitateljima izvan Bosne i Hercegovine.
U očekivanju nastavka naše saradnje želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu.
Uređivački odbor

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Percepcija i samoevaluacija dentalne estetike kod adolescenata
Perception and Self-evaluation of Dental Aesthetics among Adolescents

Džemidžić V., Tiro A., Redžepagić-Vražalica L., Nakaš E.

Nivo totalnog antioksidativnog kapaciteta pljuvačke i procjena njegovog značaja u razvoju karijesa kod djece
Role of the Saliva Total Antioxidant Capacity in the Caries Development in Children (Antioxidant Capacity)

Smajić R., Kobašlija S., Hadžović-Džuvo A., Huseinbegović A.

Efekti ortodontskog tretmana na ph, puferski kapacitet i nivo streptococcus mutansa i lactobacillusa
The Effect of Orthodontic Treatment on pH, Buffer Capacity and Levels of Streptococcus Mutans and Lactobacillus
Zabokova-Bilbilova E., Sotirovska-Ivkovska A., Kanurkova L., Pandilova M.

Uticaj adrenalina u lokalnoj anesteziji koncentracije 1:80.000 na hemodinamske parameter u pacijenata sa esencijalnom hipertenzijom
Influence of Adrenalin in Local Anesthesia in Concentration of 1:80,000 on Hemodynamic Parameters in Patients with Essential Hypertension

Trninić S., Šečić S., Softić E., Lisica Z.

Kulturološko-lingvističko prilagođavanje instrumenta za procjenu kvalitete života s obzirom na oralno zdravlje djece od 3 do 5 godina u Bosni i Hercegovini
Translation and Cross-cultural Adaptation of the Instrument for the Oral Health-related Quality of Life Assessment in 3 to 5 Years Old Children in Bosnia – Herzegovina
Hadžipašić-Nazdrajić A.

PREGLEDNI ČLANAK / REVIEW ARTICLE

Temeljna načela likovnosti u estetskoj stomatologiji
Basic Principles of Visual Art in Aesthetic Dentistry

Vuković A.

PROFESSIONAL ARTICLES / STRUČNI RADOVI

Procjena spoljnje resorpcije korjena zuba nakon dentoalveolarne traume periapikalnom radiografijom i kompjuteriziranom tomografijom
Difference between Periapical Radiographs and Computerized Tomography in Evaluation of External Root Resorption Following Dental-Alveolar Trauma
Prohić S., Komšić S., Nakaš E.

Dentalne traume stalnih zuba kod djece i adolescenata u Rijeci, Hrvatska
Permanent Teeth and Dental Trauma in Children and Young Adults in Rijeka, Croatia
Ivančić Jokić N., Pavlić A.,Bakarčić D.

Reprodukcija detalja elastomernih otisnih materijala nakon imerzione dezinfekcije
Detail Reproduction of Elastomeric Impression Materials Following Disinfection by Immersion
Berhamović L., Berhamović E., Ajanović M., Redžepagić S.

CASE REPORTS / PRIKAZI SLUČAJA

Neendodontska periapikalna lezija : skvamozni odontogeni tumor – prikaz slučaja
Nonendodontic Periapical Lesion: Sqamous Odontogenic Tumor – a Case Report
Tahmiščija I., Radović S., Tahmiščija A., Berisalić A., Korać S.

Simptomatska hipermobilnost temporomandibularnog zgloba – prikaz slučaja
Symptomatic Temporomandibular Joint Hypermobility – a Case Report
Strujić-Porović S., Šuljak-Lončarević A., Ajanović M.

BOOK REVIEW / PRIKAZ KNJIGE

Endodontics, Principles and Practice
Toarbinejad M., Walton R.E.

SPONZORI BROJA / ISSUE SPONSORS