Impressum

ISSN 0350-5499 UDK 616.31 (print)
ISSN 2233-1794 (online)

Izdavač / Publisher:

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
/ Faculty of Dentistry, University of Sarajevo

Za izdavača / For publisher:
Sead Redžepagić

ČLANOVI UREĐIVAČKOG ODBORA / EDITORIAL BOARD :
Glavni urednik / Editor in chief:
Sadeta Šečić

Izvršni urednik/ Executive editor:
Amila Zukanović

Sekretar uređivačkog odbora / Secretary of editorial board:
Selma Zukić

Članovi /Members:
Sead Redžepagić, Samir Prohić, Muhamed Ajanović, Amira Dedić, Sedin Kobašlija, Tarik Mašić, Amra Vuković, Hamijeta Ibričević, Enita Nakaš

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD:
Anwar Barakat Bataineh (Irbid, Jordan), Jasenka Živko-Babić (Zagreb, Hrvatska), Andrija Petar Bošnjak (Rijeka, Hrvatska), Hrvoje Brkić (Zagreb , Hrvatska), Dolores Biočina Lukenda (Split, Hrvatska), Davor Katanec (Zagreb, Hrvatska), Šahza Hatibović Koffman (London Ontario Kanada), Mladen Kuftinec (USA), Darko Macan (Zagreb, Hrvatska), Berislav Perić (Zagreb, Hrvatska), Tore Solheim (Oslo, Norveška), Dragoslav Stamenković (Beograd, Srbija), Marin Vodanović (Zagreb, Hrvatska), Dobrila Lazareva (Skoplje, Makedonija)

Lektor za BHS jezike / Local languages editor:
Ismeta Hodžić

Lektor za engleski jezik / English language editor:
Nermana Bičakčić

Dizajn naslovnice / Cover page design: Lana Malić

KONTAKT / CONTACT:
Stomatološki vjesnik
Stomatološki fakultet sa klinikama
Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387(33)214 294
e-mail:  glavni_urednik@
stomatoloskivjesnik.ba
Web: www.stomatoloskivjesnik.ba

TRANSAKCIJSKI RACUN / TRANSFER ACCOUNT:
33386902296551066 UniCredit Bank dd