UTICAJ ADRENALINA U LOKALNOJ ANESTEZIJI KONCENTRACIJE 1:80.000 NA HEMODINAMSKE PARAMETRE U PACIJENATA SA ESENCIJALNOM HIPERTENZIJOM

 

INFLUENCE OF ADRENALINE IN LOCAL ANESTHESIA IN CONCENTRATION OF 1:80,000 ON HEMODYNAMIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION

Trninić S.1 , Šečić S.1 , Softić E.1 , Lisica Z.2

1Klinika za Oralnu kirurgiju , Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Odjel stomatologije, Javna Ustanova Medicinski centar u Travniku, Travnik, Bosna i Hercegovina

Adresa za dopisivanje:
Slobodan Trninić
Klinika za Oralnu kirurgiju
Stomatološki fakultet
Univerzitet u Sarajevu
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
e-mail: strninic@bih.net.ba

SAŽETAK:
Uvod: Moderna stomatološka praksa nezamisliva je bez upotrebe lokalne anestezije. Lokalna anestezija se koristi u mnogim granama stomatologije, a posebno u oralnoj hirurgiji. Adrenalin (epinefrin) se najčešće upotrebljava kao vazokonstriktor. Upotreba adrenalina kao vazokonstriktora u lokalnoj anestezionoj otopini je opravdana s obzirom da produža djelovanje anestezije, smanjuje gubitak krvi, postiže se dublja anestezija, a otplavljivanje anestetika u krv je smanjeno tako da se minimizira sistemska toksičnost. Esencijalna hipertenzija po svojim karakteristikama i osobinama poprima obilježje najveće neinfektivne epidemije 21. vijeka i od nje nije pošteđena ni jedna nacija, rasa, etnička grupa, spol, uzrast i profesija.
Cilj: Cilj istraživanja bio je da utvrdimo maksimalne vrijednosti krvnog pritiska i pulsa u hipertenzivnih pacijenata upotrebom rastvora lokalnog anestetika 2% lidokaina sa koncentracijama adrenalina 1:80.000.
Materijal i metode: Rad predstavlja prospektivnu, kliničko-eksperimentalnu, kontrolisanu studiju. U istraživanje je bilo ukupno uključeno 30 pacijenata. Pacijentima je apliciran lokalni anestetik 2% lidokain sa adrenalinom u koncentraciji 1:80.000.Svaki pacijent prošao je kroz 4 faze (F1, F2, F3, F4). F1 faza je preoperativana, F2 i F3 operativna, a F4 postoperativna. Statistička analiza urađena je u Epi info programu.
Rezultati: Ne postoji značajna statistička razlika između srednjih vrijednosti visine sistolnog i diastolnog pritiska kao i pulsa prije i poslije aplikacije lokalnog anestetika.
Zaključak: Na osnovu provedenih istraživanja i oscilacija u hemodinamskim parametrima preporučujemo u kliničkoj praksi koristiti lokalni anestetik 2% lidokain sa koncentracijom adrenalina 1:80.000 kod oralnohirurških intervencija u pacijenata sa esencijalnom hipertenzijom.

Ključne riječi: anestezija, epinefrin, hemodinamski parametri, esencijalna hipertenzija

Comments are closed.